Pravidla marketingové soutěže
„Kup 3 lahvové a načepuj si sudové!“

 1. Úvod

  Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže „Kup 3 lahvové a načepuj si sudové!“ (dále jen „Akce“).

 2. Pořadatel a provozovatel Akce

  Pořadatelem a provozovatelem Akce je obchodní společnost SMART FOR YOU a. s., se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 29264715, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6295 (dále jen „pořadatel“)./14, 767 01 Kroměříž, IČ: 29264715, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6295 (dále jen „pořadatel“).

 3. Termín a místo konání Akce

  1. Akce probíhá v termínu od 1. července 2020 00.00 hod. do 31. července 2020 24:00.

  2. Losování o věcné ceny proběhne 2. srpna 2020. Do soutěže o věcné ceny se zákazníci mohou zapojit do 31. července 2020.

  3. Akce probíhá na území České republiky ve vybraných prodejnách COOP Jednota Mikulov (seznam vybraných prodejen je součástí těchto pravidel). Akce se vztahuje pouze na prodej ve vybraných kamenných prodejnách a nevztahuje se na prodej přes internet.

 4. Princip Akce

  1. Zákazník, který uskuteční v některé z vybraných prodejen nákup obsahující minimálně 3 lahve piva Podlužan 0,5 l světlý ležák 4,7 % obj. z produkce Zámeckého pivovaru BŘECLAV (dále též „zboží“), se může účastnit losování o věcné ceny. Stačí se zaregistrovat na www.podluzan.cz a splnit pravidla soutěže.

  2. Losování o věcné ceny proběhne 2. srpna 2020.

  3. Zákazník se může do losování o věcné ceny zapojit opakovaně, avšak vždy s novým daňovým dokladem – účtenkou, resp. s novým nákupem a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti v Akci. Každé číslo účtenky lze registrovat pouze jednou. Na každé platné číslo účtenky lze vyhrát jednou.

 5. Účast v Akci a podmínky Akce

  1. Účastníkem Akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splnila všechny podmínky pro účast v Akci stanovené těmito pravidly (dále jen „účastník“).

  2. Do slosování o věcné ceny budou zařazeni Účastníci, kteří uskuteční v období od 1. července do 31. července 2020 v některé z vybraných prodejen COOP Jednoty Mikulov nákup obsahující alespoň 3 ks piva Podlužan 11 světlý ležák 0,5l a zaregistrují se na stránkách www.podluzan.cz.

  3. Registrace Účastníka probíhá vyplněním registračního formuláře v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtenky, datum a čas nákupu zboží.

  4. Vyplněním registračního formuláře této Akce na webových stránkách pořadatele Účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů a také vyjadřuje souhlas s pravidly Akce. Účastník je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře nebude vyplněna pravdivými nebo úplnými údaji, bude takový Účastník z účasti v Akci vyloučen.

  5. Do Akce budou zařazeni pouze ti Účastníci, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky Akce. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Účastníky. Z Akce jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli Akce a dále jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

  6. Účastník je povinen, bude-li o to požádán, předložit originál účtenky, jejíž datum, čas nákupu a číslo dokladu koresponduje s datem, časem nákupu a číslem dokladu uvedeným v zaslaném registračním formuláři. V případě pochybností, bude-li o to požádán, je povinen předložit všechny účtenky, kterými se registroval do Akce.

 6. Výhry

  1. Hlavní výhry

   1 x Suchý komplet PYGMY 20/K
   1 x párty pípa s ruční pumpou
   1 x 30l sud Podlužan 11 světlý ležák 4,7% obj.
   20 x 0,5 l láhev Podlužan 11 světlý ležák 4,7%
  2. Další výhry

   10 x tričko pánské
   10 x tričko dámské
   20 x kšiltovka
   20 x peněženka
   10 x klíčenka
 7. Vyhodnocení výherců

  1. Výherci budou vylosováni 2. srpna 2020 a bezprostředně po vylosování kontaktováni buď telefonicky nebo emailem, kdy budou vyzváni k předložení podkladního dokladu. Nárok na svoji výhru prokáže Účastník předložením pokladního dokladu, který zaregistroval na webové stránce www.podluzan.cz. Výhry budou výhercům rozesílány prostřednictvím České pošty, s.p., na adresu uvedenou v registračním formuláři. Hlavní výhry budou výhercům předány na prodejnách, kde byl uskutečněný nákup nebo dle individuální domluvy, a to nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne vylosování výherců.

  2. Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony budou jako identifikace Účastníka Akce použita data uvedené Účastníkem Akce ve formuláři. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vepsání nesprávných údajů do formuláře Účastníkem Akce.

  3. Nárok na svoji výhru prokáže Účastník předložením účtenky, kterou zaregistroval přes formulář na webu pořadatele a e-mailem (příp. dopisem), kterým ho pořadatel Akce vyzval k převzetí Výhry.

  4. Pokud Účastník nebude schopen z jakéhokoliv důvodu předložit účtenku nezbytnou k ověření správnosti údajů, bude z Akce vyloučen a výhercem se stane další vylosovaný Účastník.

  5. V případě, že si Účastník nevyzvedne Hlavní výhru ve lhůtě uvedené v bodu 7.1. pravidel, přechází nevydaná Hlavní výhra na dalšího vylosovaného Účastníka.

 8. Zpracování osobních údajů

  1. Odesláním formuláře Účastník uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání Výhry, vyhodnocení výherců, řešení otázek souvisejících s účastí v této Akci, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. Souhlas uděluje Účastník v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Správcem osobních údajů je pořadatel.

  2. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich využití v rámci Akce nebude do Akce zařazen.

  3. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená GDPR jako například žádat od správce vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem, nebo žádat o odstranění závadného stavu.

  4. Zapojením se do Akce Účastník potvrzuje, že v případě Výhry souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjemní a město (obec) na webových stránkách pořadatele.

  5. Tyto souhlasy je Účastník oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu pořadatele pivo@podluzan.cz

 9. Ostatní ustanovení

  1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých webových stránkách www.podluzan.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel si dále vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této Akce.

  2. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné Výhry, než je pořadatelem Akce stanoveno. Pořadatel Akce není vůči Účastníkům Akce nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ně právní nárok.

  3. Pořadatel neodpovídá za škody, které Účastníku vzniknou v souvislosti s účastí v Akci či v souvislosti s čerpáním Výhry.

  4. Úplná pravidla Akce jsou po celou dobu trvání Akce k dispozici na webových stránkách pořadatele www.podluzan.cz. Zkrácená pravidla Akce budou uveřejněna v propagačních materiálech Akce.

V Kroměříži 15. 6. 2020

Podlužan bůžek